“മറ്റൊന്ന്”

ഒന്നിനു പകരം മറ്റൊന്ന്…..മനസ്സിനെ മാറ്റത്തിനു 

വിധേയമാക്കാ൯ എളുപ്പമാണോ?

ഒന്നിനു മറ്റൊന്ന് പകരം വയ്ക്കാ൯

മനസ്സിനെ പഠിപ്പിക്കേണ്ടത് ചിന്തകളാണ്….

നല്ലതെന്ന് തോന്നിക്കുന്ന വിധത്തിൽ

പൊടിപ്പും തൊങലും വച്ച് വർണിക്കാ൯

കഴിവുള്ളവരാണ് നമ്മുടെ ”ചിന്തകൾ”…..

നിറങൾ വാരി വിതറി ,സ്വപ്നങളുടെ അകന്പടിയോടെ

അവർ ”മറ്റൊന്നിനെ” മനസ്സിനു മുന്നിൽ 

ചിത്രീകരിക്കും…

പ്രതീക്ഷകളുടെ ശംഖൊലികൾ എല്ലായിടത്തും

നിറയും….

മഞ്ഞും മഴയും വേനലുമെല്ലാം മാറ്റത്തിനായി

കാത്തുനിൽപ്പുണ്ടാവും….

ആകാശം ഒരു കടലായ് മാറും…

ഭൂമി ആകാശമായും….. 

മറ്റൊന്നിനു വേണ്ടി മനസ്സിന്റെ വാതിലുകൾ

തുറക്കപ്പെടും….

ഒടുവിൽ ,പകരം വയ്ക്കാനാകാത്ത ഓർമ്മകൾ

മാത്രം അവശേഷിക്കും…

നാം നമ്മെ തിരിച്ചറിയുന്ന നിമിഷങളിൽ

നീറുന്ന കനലുപോലെ, ആ ഓർമ്മകൾ

പുകഞ്ഞു കൊണ്ടിരിക്കും….

ഒന്നിനും മറ്റൊന്ന് പകരമാവില്ലെന്ന യാഥാർത്ഥ്യം

ബോധ്യപ്പെടുന്ന ആ നിമിഷങളിലാണ്,

നമമുടെ മനസ്സ് വീണ്ടെടുക്കപ്പെടുന്നത്….

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s