“അർത്ഥമറിയാത്ത ചിരികൾ…..”

വെള്ള കടലാസിൽ ഒരു വട്ടം വരച്ച്,അത്

തലയായും,അതിനുള്ളിൽ വീണ്ടും ചെറിയ 

വട്ടങളിട്ട് അത് രണ്ട് കണ്ണുകളായും,അതിലും

ചെറിയ വട്ടം മൂക്കായും,പിന്നെ വലിച്ചു നീട്ടിയ

ഒരു വര ചിരിയായും സങ്കല്പ്പിച്ചപ്പോൾ നമ്മൾ

കുട്ടികളായിരുന്നു…യാഥാർത്ഥ്യങൾ പെരുകി

പെരുകി സങ്കല്പങളെ കവർന്നെടുത്ത്,നാം

ഇന്നു കാണുന്ന കോലത്തിലായി….

പക്ഷെ, ഒരു രേഖയിലൊളിപ്പിച്ച  കാപട്യമാർന്ന

‘ചിരി’ മാത്രം ഇന്നും കാണാം…

എന്നിലും നിങളോരോരുത്തരിലും…”ശ്വാസം

മുട്ടിക്കുന്ന’ വര’പോലത്തെ ചിരികൾക്കു

പകരം ഞാനിഷ്ടപ്പെടുന്നത് കോപം കൊണ്ടു ചുവന്ന

കണ്ണുകളെയാണ്….അതിൽ നിന്നും വമിക്കുന്ന

ചൂടിനെയാണ്….”നിങളോ?

Advertisements

3 thoughts on ““അർത്ഥമറിയാത്ത ചിരികൾ…..”

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s