“കണ്ടതും കേട്ടതും…”

എരിയുന്നു ചിന്തകൾ,

നീറ്റുന്നു നോവുകൾ

പുകയുന്ന കനലിന്റെ

പൊരികളിൽ ചിതറുന്നു,

വ്രണിതമാം ഹൄത്തിന്റെ ധാർഷ്ട്യം..

കുമിയുന്ന തോൽവികൾ

നമ്മെ എതിരേൽക്കവേ,

കാല യവനികയിൽ മറയുന്നു

നി൯ മുറിപ്പാടുകൾ…..

അറുത്തും മുറിച്ചും വിലപേശി

വിറ്റൊരെൻ ചിന്തകളെനിക്കുന്നു,

പാഴ്ചുമടു മാത്രമായ്..

പൊരിയുന്ന വയറുകൾ ഉറവകൾതേടുന്നു,

കണ്ണുകളടച്ചു നാം ഇരുളിൽ പരതുന്നു..

ചോരുന്ന മാനവും മുറുകെപ്പിടിച്ചു,

കൊണ്ടുഴലുന്ന നാരിത൯ ഗദ്ഗദം നിറയുന്നു…

വർഗ്ഗവും വർണവും പോർവിളിനടത്തുന്നു

ഭൂമിത൯ മേനിയിൽ നിണമുതിർക്കുന്നു

‘നീ നിന്റെ,ഞാ൯ എന്റെ’ ധ്വനികൾ മുഴങുന്നു

നമ്മൾതൻ മൌനമോ ഇന്നിൽ ലയിക്കുന്നു..

“ഉയരട്ടെ വാക്കുകൾ

പൊരുതട്ടെ നോവുകൾ

തെളിയട്ടെ ചിന്തകൾ, മർത്ത്യ….”

Advertisements

19 thoughts on ““കണ്ടതും കേട്ടതും…”

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s