ആകാശം(The Sky)……


നിന്റെ നിറമെന്തെന്ന് ചോദിച്ചാൽ എനിക്കറിയില്ലെന്നാവും മറുപടി..

കടുംനീല ചായം പൂശിയ നിന്റെ മുഖമാണ്

എനിക്കു പരിചയം.. 

അതെന്റെ കണ്ണുകളെ വിസ്മയിപ്പിക്കാറുണ്ട്…

കടലിന്റെ ആഴങളിലേക്കിറങിച്ചെല്ലുന്ന പോലെ

നിന്നിൽ ലയിക്കാ൯ എന്റെ മനസ്സപ്പോൾ കൊതിക്കും…

മൂവന്തിക്ക് ,നിറം മാറി ചുവന്ന പൊട്ടുതൊട്ട്

നീയെ൯ ചാരത്തണയും…

ചുവപ്പിന്റെ രൌദ്രത അപ്പോൾ നിന്നിലുണ്ടാവും..

രാവിന് കനം വയ്ക്കുന്പോൾ നീ കറുപ്പണിഞ്ഞ്

ഇരുണ്ട മുഖത്തോടെ എന്നെ നോക്കി പുഞ്ചിരിക്കും…

“പല ഭാവത്തോടെ,വേഷം മാറി നടക്കുന്ന,

നിന്റെ നിറമേതുതന്നെ ആയാലും,

എനിക്കു നീ പ്രിയങ്കരി തന്നെ…”

Advertisements

15 thoughts on “ആകാശം(The Sky)……

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s