“പൊയ് മുഖം”

വിചാരങളും വികാരങളും ഒളിച്ചു പിടിക്കാൻപോന്ന, പൊയ് മുഖവും തേടിയുള്ള യാത്രയിലാണു 

ഞാ൯…ചിരികൾക്കുള്ളിൽ മറഞ്ഞിരുന്ന, വിഷം

തുപ്പുന്ന ശത്രുത എന്നിൽ മുറിവേൽപ്പിച്ചു…

ഇടറിയ കാലടികൾ,പാതി വഴിയെ ചലനമറ്റു

ശയിക്കുന്ന കാഴ്ച കണ്ട് ആ ”കണ്ണുകൾ”

തൄപ്തിയടഞ്ഞു…

പ്രക്ഷുബ്ധമായ മനസ്സുമായി ഞാ൯ അലഞ്ഞു തിരിഞ്ഞു…

കൊട്ടിയടക്കപ്പെട്ട ചിന്തകൾ ,വിചിന്തനങളായ് മാറി..

ഞാ൯ നടന്നകന്ന വഴികളിൽ പൂക്കൾ കിളിർത്തു…
എന്റെ കണ്ണിൽ നിന്നും തീപ്പൊരി ചിതറി…

പൊയ് മുഖം തേടിയ ആ യാത്രയിൽ ഞാനെന്നെ

വീണ്ടെടുത്തു…

Advertisements

7 thoughts on ““പൊയ് മുഖം”

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s