ഏകാന്തത(loneliness)


മേഘങൾ ചിറകുവിരിച്ച വാനി൯ചോട്ടിൽ

ഏകയാമെ൯ നിസ്വനം ഉതിരവെ..

ചില്ലു കണ്ണാടി നോക്കുമെ൯ മനസ്സേ

നി൯ പ്രതിബിംബമോ,അകലേക്കു മാഞ്ഞുപോയ്..

പൊട്ടിച്ചിതറിയ ഏകാന്ത യാമങൾ

എന്നിൽനിറയ്ക്കുന്നു ചൂടേറും കനലുകൾ…

നിറങൾ വാരിവിതറിയ മനസ്സിലെ ചിത്രങൾ 

കറുപ്പും വെളുപ്പുമായ് ഇന്നിൽ ലയിക്കുന്നു…

ഒളിഞ്ഞും തെളിഞ്ഞും പോരു നടത്തുമാ

ഋതുദേവതകളെ൯ ചാരത്തണയവെ;

ഞാനോ,മുഖം തിരിച്ചുകൊണ്ടെ൯ പരിഭവമിറ്റുന്ന

വാക്കുകൾ ചൊരിയുന്നു..

ഇഴയുന്ന പകലുകൾ പടികടന്നകലേക്കു മറയവെ

രാവിന്റെ ഇടുങിയ കോട്ടകൾ എന്നെ ബന്ധിക്കുന്നു..

വേഷംകെട്ടിയ രാപ്പകലുകൾ ത൯ കൂർത്ത നഖങൾ

എന്റെ ആത്മാവിലാഴ്ന്നിറങവെ;

എ൯ തൂലികത്തുന്പിൽ ചോരപൊടിയുന്നു..

അതിന്റെ ലഹരിയിൽ,ഞാനെന്നെ മറക്കുന്നു…

Advertisements

39 thoughts on “ഏകാന്തത(loneliness)

   1. angathe thane suku… I’ve often struggled to explain to people the difference between feeling lonely and being alone! latter is a required state of mind.. lonely is brought on, by lot of other unnecessary things around. enthu parayunnu..kavi.. 🙂

    Liked by 1 person

   2. ഒരുപാടുപേർ കൂടെയുണ്ടെങ്കിലും ഒറ്റക്കാണെന്ന്
    തോന്നാം.അതല്ലേ loneliness.
    എന്നാൽ എനിക്ക് ഞാൻ മാത്രമെന്ന അവസ്ഥയിൽ I am
    alone എന്ന് തോന്നും.

    Liked by 1 person

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s