ഇവിടം എനിക്കു സ്വർഗ്ഗത്തേക്കാൾ പ്രിയങ്കരം…


കരിന്പനകളുടെ നാട്..ശോകനാശിനി,കല്പ്പാത്തിപ്പുഴഎന്ന വിവിധ പേരുകളിൽ നിളയൊഴുകിതഴുകിയ തീരം…

ഒ.വിവിജയന്റെ സ്വന്തം തസ്റാക്കും

കുഞ്ചന്റെ ലക്കിടിയും ഭാഗമായ

നാട്…നെൽവയലുകളും ചുരം ഭേദിച്ചെത്തുന്ന

ചൂടുപിടിച്ച പാണ്ടിക്കാറ്റും വ്യത്യസ്തമാക്കിയ

നാട്… അതിലുപരി

ടിപ്പുവിന്റെ പടയോട്ട ചരിത്രത്തിന്റെ 

അവശേഷിപ്പുപോലെ തലയുയർത്തി നിൽക്കുന്ന

കോട്ട…ഇതാണെന്റെ നാട്….പാലക്കാട്..

സ്വപ്നം കാണാ൯ പഠിപ്പിച്ച,എഴുത്തിന്റെ,വായനയുടെ

സുന്ദരമായലോകത്തേക്ക് എന്നെ

കൈപിടിച്ചുയർത്തിയ നാട്.എന്റെ പ്രയപ്പെട്ടവളേ,

നിന്റെ ഓർമ്മകൾ

എന്നിലേക്കു പ്രവഹിക്കുകയായി…

എന്റെ കണ്ണുകൾ ഇ൱റനണിയുന്നു….

Advertisements

19 thoughts on “ഇവിടം എനിക്കു സ്വർഗ്ഗത്തേക്കാൾ പ്രിയങ്കരം…

      1. true…right and wrong are mere perceptions… and we often categorise further some things as ‘more right’ or ‘less/more wrong’! we humans are pretty good at that, i mean, seeings things the way we want them to be

        Liked by 2 people

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s