വേരുകൾ തേടി…


ഒരിക്കൽ എനിക്കൊരാഗ്രഹം തോന്നി..കഴിഞ്ഞ കാലങളിലേക്കൊരു യാത്രപോക൯..

നനഞ്ഞ കാൽപ്പാടുകൾ പി൯തുടർന്ന് ഒരു 

മടക്കയാത്ര….

അവശേഷിച്ച ചാരം മുഖത്തുപുരട്ടി ,

ആടിത്തളർന്ന അരങിലൂടെ വീണ്ടുമൊരു പദയാത്ര..

പിന്നിട്ട വഴികളിൽ പലരും എന്നെ കാത്തുനിൽപ്പുണ്ടാ

യിരുന്നു..

ചിലർഎന്നെ കണ്ട് പുഞ്ചിരി പൊഴിച്ചു…

മറ്റുചിലർ മുഖം തിരിച്ചു…

പ്രതീക്ഷയറ്റ കുറച്ചുപേർ എന്റെ കണ്ണുകളിൽ

ആരേയോ തേടുന്നതായി തോന്നി…

എനിക്കൊന്നും തിരിച്ചറിയാനായില്ല….

എന്റെ നിഴൽ മാത്രം സ്വന്തമെന്നും 

എന്റെ പ്രതിധ്വനിമാത്രം കാതിൽ മുഴങുന്നുവെന്നും

ഉള്ള തിരിച്ചറിവ് എന്നെ ഭയചകിതയാക്കി…..

എന്റെ കാലുകൾ പി൯തിരിഞ്ഞോടാ൯ വെന്പൽ

കൊണ്ടു….ഒടുവിൽ പ്രതികരണശേഷിയില്ലാത്ത  ശില്പങളോട് ഞാ൯ വിട പറഞ്ഞു..

”ഗതകാലത്തിന്റെ ജീവനില്ലാത്ത ഭാണ്ടക്കെട്ട് 

ഞാനിവിടെ ഉപേക്ഷിക്കുന്നു….

മുഖത്തൊട്ടിയ ചാരവും മനസ്സിൽ പുരണ്ട നൊന്പരങളും ഞാ൯ മായ്ച്ചുകളയുന്നു…

എന്റെ ചിന്തകൾക്കു പകരം വയ്ക്കാ൯ 

എന്റെ വാക്കുകൾ മാത്രമേ ഉള്ളൂ എന്ന യാഥാർത്ഥ്യ

ബോധത്തോടെ ഞാനിന്നിന്റെ വഴിയെ യാത്ര 

തുടരുന്നു…

നാളെകൾ എനിക്കു കൂട്ടിനുണ്ടാകുമെന്ന

വിശ്വാസത്തോടെ…”

Advertisements

11 thoughts on “വേരുകൾ തേടി…

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s