ഓർമ്മകൾ(memories)

കാലമേ, നിന്റെ വേഗതയിൽ ഞാ൯ 
സന്തോഷവതിയാണ്.

ഋതുക്കളുടെ വിരസമായ

ഏകാന്തതയിൽ മരവിച്ചുകിടക്കാ൯ 

ഞാ൯ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല…

അർത്ഥമില്ലാത്ത ചിന്തകളുടെ ഭാരവും പേറി

ഇന്നിന്റെ പന്ഥാവിലൂടെ നടന്നകലുന്പോൾ,

എന്നെ ജീവിപ്പിക്കുന്നത് ബാല്യത്തിന്റെ

കലർപ്പില്ലാത്ത ഓർമ്മകളാണ്….

അതെന്നിൽ പ്രകാശം നിറയ്ക്ക്കുന്നു….
കാലമേ,നീ എന്നെ മുന്നോട്ട് നയിക്കുക…

എങ്കിലും മനസ്സിൽ സൂക്ഷിച്ച മഞ്ചാടിമണികൾ

എനിക്കെന്നും പ്രിയപ്പെട്ടതാണ്…

പതിമയക്കത്തിൽ എന്നെത്തേടിയെത്തുന്ന

മഴവില്ലിന്റെ നിറമുള്ള സ്വപ്നങൾ ആ

പഴയ ഓർമ്മകളുടെ പ്രതിധ്വനിയാണ്…

അതിന്റ ലഹരി ഞാ൯ നുകരുന്നു….

കാലമേ,നീ അനസ്യൂതം ഒഴുകുക..
ഞാനെന്റ ഓർമ്മകളെ പുണരട്ടെ…

Advertisements

20 thoughts on “ഓർമ്മകൾ(memories)

 1. manjadikuru 🙂 There were lots of manjadikurus in my valiyaammamma’s house, we used to collect.. one of my fav things to blog on.. 🙂
  have your read chullikad’s ormakalude onam.. starting kitunilla.. !

  Like

 2. കൊച്ചു സുഖ ദുഖ മഞ്ചാടിമണികൾ ചേർത്തുവച്ച്
  പല്ലാങ്കുഴികളിക്കുന്നു…
  ONV’s famous lines…

  Liked by 1 person

 3. hey..beautiful poem!! “മനസ്സിൽ സൂക്ഷിച്ച മഞ്ചാടിമണികൾ” has a nice touch… memories often take you to a pleasant level of intoxication, and you just do not want to get back to the present!! and life without memories, is just not life at all!!

  Liked by 1 person

 4. Inale is one of my fav films, where I feel sad for a suresh gopi! But what is it to be wiped off everything you were part of …! Making newer memories is equally fun.. But then manjadikurus are special … She doesn’t have one to miss one 😦

  Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s