മഴ

ഇവിടെ നീ പെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു…
നിന്റെ സ്വരം എനിക്കു കേൾക്കാം…

നോവും നീറ്റലും ഒഴുക്കികളയാനെന്നപോലെ..

നീഎന്റെഹൄദയത്തിലാണ് പെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്.

സംശയമുണ്ടെങ്കിൽ നിന്റെ കാതുകൾ എന്റെ 

നെഞ്ചോടടുപ്പിച്ചു നോക്കൂ….

എത്ര പെയ്താലും നിറയാത്തതാണെന്റെ ഹൄദയം…

ഒരിക്കലും നിനക്കുനേരെ എന്റെ മനസ്സിന്റെ 

വാതിലുകൾഅടച്ചിരുന്നില്ല..മിഴികൾ 

ചിമ്മാതെ,കാതുകൂർപ്പിച്ച് 

ഞാ൯ ആ താളം ആസ്വദിക്കാറുണ്ട്…നിന്റെ

ആത്മാവിൽ ലയിച്ചുചേരാനായി…നിന്നെക്കുറിച്ച്

ഒരുപാടെഴുതണമെന്നുണ്ട്..പക്ഷെ വാക്കുകൾ

തികയാതെ വരും…അനവധിപേർ പാടി,എഴുതി,

ആസ്വദിച്ചപ്പോഴും പലതും പിന്നേയും ബാക്കി…

നിന്റെ ഭാവവും താളവും സ്പർശവുമെല്ലാം 

വ്യത്യസ്തമാണ്…അതിനാൽ വ്യത്യസ്തതകളെ 

ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന എനിക്ക് നീ പ്രിയങ്കരനാണ്…..

Advertisements

22 thoughts on “മഴ

   1. hmmm… that’s an interesting angle! i had somehow related rain to the skies, shy as the key character, rain his expression of love, happiness..or even sorrow, the lover being the earth…they embrace through the rain!

    Liked by 2 people

   2. That’s a step deeper thought. Aaakhahshathinte swantham doothan to his Earth.. 🙂 In school, class 2 or 3, there was a poem about how the rainbow was formed, a love story of the sky and the earth 🙂

    Sukanya, what’s your take, seems like we are gonna hijack your comment space 😛

    Liked by 2 people

   3. ഒരുപാട് കവികൾ മഴയെ സ്ത്രീ ആയി വർണ്ണിച്ചിട്ടുണ്ട്.
    എന്നാൽ ഇടിമുഴക്കത്തോടെ ആർത്തലച്ചു പെയ്യുന്ന
    മഴ എനിക്കെന്നും സ്നേഹിതനാണ്.എന്റെ മനസ്സ്
    നിറയ്ക്ക്കുന്ന പ്രിയപ്പെട്ട കൂട്ടുകാര൯……

    Liked by 1 person

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s