എന്റെ പ്രണയമേ,


“നിന്റെകണ്ണിലെ അഗ്നി

എന്നെ വലയം ചെയ്തിരിക്കുന്നു… 

നിന്റെ പുഞ്ചിരി പൊഴിക്കുന്ന മ൱നം

എന്നെ ആർദ്രമായ് ചുന്പിക്കുന്നു…

നിന്റെ ആത്മാവിന്റെ കുലീനത

എന്നെ ഭ്രമിപ്പിക്കുന്നു….

നിലാവിന്റെ തണുത്ത വിരലുകളാൽ

എന്നെ തഴുകുന്നതും നീ തന്നെ..

പാലപ്പൂവിന്റെ തീവ്ര ഗന്ധമായി

എന്നിൽ നിറയുന്നതും നീ തന്നെ…

കടുംകാപ്പിയുടെ ചൂടുള്ള മധുരമായി ഞാ൯

ചുണ്ടോടടുപ്പിക്കുന്നതും നിന്നെതന്നെ….

എന്റെ മനസ്സ് നീയാൽ ജ്വലിക്കുന്നു……..”

Advertisements

14 thoughts on “എന്റെ പ്രണയമേ,

  1. അലിഞ്ഞലിയുന്ന, കത്തിപ്പടരുന്ന തീവ്രാനുരാഗ സുഗന്ധം ഇതാ വീണ്ടും വായനക്കാരന്റെ സിരകളിലേയ്ക്ക് പ്രവഹിക്കുന്നു … സന്തോഷം ചെമ്പനീർ പൂവേ

    Liked by 1 person

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s