മറുപുറം

നൂറ്റാണ്ടുകളായ് അടിച്ചമർത്തപ്പെട്ടവർ

കറുപ്പെന്ന വലയത്തിനുള്ളിൽ തളച്ചിടപ്പെട്ടവർ

ചുരുണ്ട മുടിയും കറുത്ത തൊലിയും

അവരിൽ വേർതിരിവി൯ വിലങുകൾ തീർത്തു

വെളുത്ത ഉടലും നരച്ച തലയും

ആഢ്യത്യത്തി൯ പെരുന്പറ മുഴക്കി

തീണ്ടായ്മത൯ കുരിശിലേറ്റിയവ൪….

ചരിത്രം മെതിച്ച മു൯ഗാമികൾത൯

വിഴുപ്പി൯ ചുമടേന്തുന്നവർ

വിളറിയ മനസ്സി൯ നീലിച്ച ചിന്തത൯

മുദ്രണം പേറുന്ന ജന്മങളാണവർ

പൊരുതി തള൪ന്ന ആത്മാവിന്നുടമയായ്

യുദ്ധഭൂമിയിൽ പകച്ചുനിൽക്കുന്നവർ…

പൊള്ളുന്ന നേരിന്റെ കനലിൽ ചവിട്ടി ഞാ൯

ഇന്നിന്റെ ശൂന്യമാം പൊലിമയെ തേടവേ…

അവരുടെ ശബ്ദം കേട്ടിട്ടില്ല ഞാ൯

അവരുടെ കാലടികൾ പി൯തുടർന്നില്ല ഞാ൯

ഒരിക്കലീ കോട്ടകൾ തകർന്നടിയണം

ഉയരുന്ന പ്രതിധ്വനി നിങൾത൯ മോചനമാവണം

നേരിന്റെ നാളെകൾ നിങളെ നയിക്കട്ടെ

സമത്വചിന്തത൯ ഭേരികൾ മുഴങട്ടെ…

പ്രത്യാശത൯ കൊടികളും പേറി നാം

അണിചേർന്നിടാം ഇവർത൯ വിമോചന യാത്രയിൽ…

Advertisements

3 thoughts on “മറുപുറം

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s