അക്ഷരങളിൽ നിറങൾ ചാലിച്ച്കവിതകളും കഥകകളു൦എഴുതാം

എന്നാൽ വാക്കുകളിൽ അഭിനയം കലരുന്പോൾ

അവിടെ സ്വത്വം നഷ്ടപ്പെടുന്നു…

പുസ്തകത്താളുകളിൽ നോവുപടരുന്നു…

പഴകിയ ഓർമ്മകളുടെ വിഴുപ്പും പേറി

പരിണാമത്തിൻറെ പടവുകൾ കേറുന്പോൾ

ലക്ഷ്യവും ദൂരവും തിട്ടപ്പെടുത്തുക..

പകരംവയ്ക്ക്കാനാകാത്ത ആശയങളും

നെറികേടുകൾക്കെതിരെ പൊരുതാ൯ പോന്ന

ചങ്കൂറ്റവുമുണ്ടെങ്കിൽ ഞാ൯ നിനക്കൊപ്പം…

Advertisements

3 thoughts on “

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s