ഒരിടത്തൊരിടത്ത്

ഒരിടത്തൊരിടത്ത് ഒരു പെണ്ണുണ്ടായിരുന്നു.

ചങ്കിൽ കത്തുന്ന അഗ്നിയും മനസ്സിൽ നിറയെ 

സ്വപ്നവുമുള്ളവൾ…

നക്ഷത്രങൾക്കിടയിൽ നിന്നു൦ പറന്നിറങുന്ന

രാജകുമാരനെ സ്വപ്ന൦ കണ്ട അവൾക്കന്ന്

പ്രായം15……

കാല൦ കടന്നുപോയി.സ്വപ്നങൾ യാഥാ൪ത്യങൾക്കു

വഴിമാറിക്കൊടുത്തു.ചിന്തകൾ പടർന്നു പന്തലിച്ചു.

മനസ്സിൽ അവ്യക്തമായ കോലങൾ കെട്ടിയാടപ്പെട്ടു.

നല്ലതു൦ ചീത്തയും തമ്മിൽ സംഘട്ടനങൾ നടന്നു.

അപ്പോഴും അവളുടെ മനസ്സ് രാജകുമാരനെ സ്വപ്നം

കാണുന്നുണ്ടായിരുന്നു,……..

ഭൂമിയുടെ ആഴം അറിയാനെന്നപോലെ വളർന്ന്

തള൪ന്ന വേരുകൾ മാതിരി പെണ്ണ് ൠതുക്കൾക്കൊപ്പംഅലഞ്ഞ് തള൪ന്നു..

ഒടുവിൽ ക്ഷീണിച്ച മനസ്സോടെ ഒരിടത്തങ് ചടഞ്ഞ്

കൂടി.തിരിച്ചറിവിന്റെ കവാടങൾ അവൾക്കുമുന്നിൽ

തുറന്നു.മനസ്സിൽ സ്വപ്നങൾക്കു പകരം നുരയുന്ന

ദുഖം.. നാമമാത്രമായ ഗതകാലത്തിന്റെ സ്മരണകളും പേറി,ചിറകറ്റ പ്രതീക്ഷകളുമായി അവൾ ഇന്നും ജീവിക്കുന്നു….നിങളിൽ ഒരുവളായി…….

Advertisements

15 thoughts on “ഒരിടത്തൊരിടത്ത്

  1. Adi should not be between swapnagal and reality, but to bring out that swapnagal as yaadharthyam! ( not part of the poem, still a pov) oru tiredness pole at the end of this poem!! Sad feeling. Sorrytto malayalam and English kootikalarthunathinu!

   Like

   1. സ്വപ്നങളുടെ ലോകത്ത് ദു:ഖമില്ല.എന്നാൽ യാഥാർത്ഥ്യങൾ എപ്പോഴും
    നമ്മെ കരയിക്കും…ശരിയല്ലേ?

    Liked by 1 person

   2. Mmm, athum sheriyanu, oru kadjnan I’ll a that hub kind I swapnagal can be anything 🙂 reality pakshe is dependent on others as well, so setbacks varum .. Ennalum kaviyude bhavana is everything.. 🙂

    Like

   3. Most would .. What I cannot fathom is why such dreams, and like your metaphor in the other poem about the angi spreading, it is widespread as wellm there are so many better ones.. Is upbringing a cause? May be/may not be. !

    Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s