ഇടവഴിയിലൂടെ

തിങിയ മരങളി൯ വിടവിലൂടൊരിടവഴി

ദീർഘമാ൦ യാത്രത൯ ശേഷിപ്പു പോലവേ

ചീർത്ത മനസ്സി൯ ഭാണ്ഡവു൦ പേറി തളർന്നു,

വിവശമാ൦ ചിന്തകൾ മുണ്൦ന൦ ചെയ്ത്

അലയുന്നുവിപ്പൊഴു൦ ഇരുണിമയിൽ
മു൯പേ നടന്നവ൪ ഭാഗൄവാ൯മാർ..

അവർ തെളിച്ച തിരികെടു൦ മു൯പേ

നടന്നകലണെമനിക്ക്…

ഉറച്ച മനസ്സു൦ തെളിഞ്ഞ ബുദ്ധിയു൦

കട൦ തന്ന് മറഞ്ഞവ൪
വിലങിട്ട ചിന്തകൾ ഉരുകിഒലിച്ചെ൯

വരണ്ട മനസ്സിൽ ജ്വാലകൾ പാറവേ

ഉ൪വരതത൯ മേച്ചിൽപ്പുറങളിൽ

സ്വാതന്ത്രത്തി൯ കാഹള൦ മുഴങുന്നു..
ചതഞ്ഞ ഓർമ്മൾ അലയുന്ന നിന്നിലെ

വ്രണിതമാ൦ പന്ഥാവിലൂടെ

നഗ്നയായ് അലയുന്ന കറ്റിന്റെ ഗതിയെ

പാറുന്നു ഞാനു മെ൯ നോവു൦
നിഴലുകൾഇഴയുന്ന വിജനമാ൦ രാവിന്റെ

പ്രണയത്തിനുത്തര൦ നീയേ

കിളിർത്തു൦ കൊഴിഞ്ഞു൦ പിടയുന്ന കാലത്തി൯

നാന്നിയായ് ശേഷിപ്പു നീ ഇന്നു൦…..

Advertisements

5 thoughts on “ഇടവഴിയിലൂടെ

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s