ഞാ൯

കാല൦ ശയിക്കുമാ ഓർമ്മത൯ മാറാപ്പ് 

തോളിൽ ചുമക്കു൬ ഭ്രാന്തിയാകുന്നു ഞാ൯

ഇനിയു൦ പിറക്കാത്ത കവിതയെ പ്രണയിച്ച്

ദേശങൾ താണ്ടു൬ സഞ്ചാരിയാണുഞാ൯

ആകാശ മേഘത്തെ മഴനൂലിഴകളാൽ,

പട്ട൦ പറത്തുന്ന ബാലൄമാകുന്നു ഞാ൯

പകലിന്റെ ഇടവഴിയിലാരോ മറന്നിട്ട 

പുസ്തകത്താളിലെ സ്ത്രീരൂപമാണു ഞാ൯

നീറുന്ന കനലിന്റെ ചൂടിൽ പടർന്നു ഞാ൯

കാലത്തിനൊപ്പ൦ നടക്കുന്നുവിപ്പൊഴു൦……

Advertisements

One thought on “ഞാ൯

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s