മഴ

ഇവിടെ നീ പെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു…
നിന്റെ സ്വരം എനിക്കു കേൾക്കാം…

നോവും നീറ്റലും ഒഴുക്കികളയാനെന്നപോലെ..

നീഎന്റെഹൄദയത്തിലാണ് പെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്.

സംശയമുണ്ടെങ്കിൽ നിന്റെ കാതുകൾ എന്റെ 

നെഞ്ചോടടുപ്പിച്ചു നോക്കൂ….

എത്ര പെയ്താലും നിറയാത്തതാണെന്റെ ഹൄദയം…

ഒരിക്കലും നിനക്കുനേരെ എന്റെ മനസ്സിന്റെ 

വാതിലുകൾഅടച്ചിരുന്നില്ല..മിഴികൾ 

ചിമ്മാതെ,കാതുകൂർപ്പിച്ച് 

ഞാ൯ ആ താളം ആസ്വദിക്കാറുണ്ട്…നിന്റെ

ആത്മാവിൽ ലയിച്ചുചേരാനായി…നിന്നെക്കുറിച്ച്

ഒരുപാടെഴുതണമെന്നുണ്ട്..പക്ഷെ വാക്കുകൾ

തികയാതെ വരും…അനവധിപേർ പാടി,എഴുതി,

ആസ്വദിച്ചപ്പോഴും പലതും പിന്നേയും ബാക്കി…

നിന്റെ ഭാവവും താളവും സ്പർശവുമെല്ലാം 

വ്യത്യസ്തമാണ്…അതിനാൽ വ്യത്യസ്തതകളെ 

ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന എനിക്ക് നീ പ്രിയങ്കരനാണ്…..

Advertisements